Τηλέφωνα: 6974015456 - 6944424159 - 6973803504, Fax: 2321023051

360
Εστιατόρια

Εστιατόρια

Εστιατόρια της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερρών...

Αίθουσες Εκδηλώσεων

Αίθουσες Εκδηλώσεων

Αίθουσες Εκδηλώσεων της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερρών...

Πιτσαρίες

Πιτσαρίες

Πιτσαρίες της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερρών...

Fast Food - Κρεπερί

Fast Food - Κρεπερί

Fast Food - Κρεπερί της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερρών...

Ψητοπωλεία

Ψητοπωλεία

Ψητοπωλεία της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερρών...

Καφέ - Καφέ Μπαρ

Καφέ - Καφέ Μπαρ

Καφέ - Καφέ Μπαρ της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερρών...

Ουζερί - Ταβέρνες

Ουζερί - Ταβέρνες

Ουζερί - Ταβέρνες της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερρών...

Νέα & Ανακοινώσεις της Ένωσης

Διαβάστε όλα τα νέα & τις ανακοινώσεις

Bootstrap CSS components

Κατηγορία: Shortcodes Δημοσιεύτηκε στις 03 Δεκεμβρίου 2012
Γράφτηκε από τον/την Super User Εμφανίσεις: 4755

Default buttons

Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you'll want to apply these to only <a> and <button> elements for the best rendering.

Button class="" Description
btn Standard gray button with gradient
btn btn-primary Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons
btn btn-info Used as an alternative to the default styles
btn btn-success Indicates a successful or positive action
btn btn-warning Indicates caution should be taken with this action
btn btn-danger Indicates a dangerous or potentially negative action
btn btn-inverse Alternate dark gray button, not tied to a semantic action or use
btn btn-link Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior

Cross browser compatibility

IE9 doesn't crop background gradients on rounded corners, so we remove it. Related, IE9 jankifies disabled
button elements, rendering text gray with a nasty text-shadow that we cannot fix.

Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-large, .btn-small, or .btn-mini for additional sizes.

<p>
 <button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
 <button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
 <button class="btn" type="button">Default button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
 <button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
 <button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
</p>

Create block level buttons—those that span the full width of a parent— by adding .btn-block.

<button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Block level button</button>
<button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block level button</button>

Add the .disabled class to <a> buttons.

Primary link Link

<a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
<a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Heads up! We use .disabled as a utility class here, similar to the common .active class, so no prefix is required. Also, this class is only for aesthetic; you must use custom JavaScript to disable links here.

Add the disabled attribute to <button> buttons.

<button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled" disabled="disabled">Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>

Default styles

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 …
</table>

Optional classes

Add any of the follow classes to the .table base class.

.table-striped

Adds zebra-striping to any table row within the <tbody> via the :nth-child CSS selector (not available in IE7-IE8).

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 …
</table>

.table-bordered

Add borders and rounded corners to the table.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 …
</table>

.table-hover

Enable a hover state on table rows within a <tbody>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 …
</table>

.table-condensed

Makes tables more compact by cutting cell padding in half.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 …
</table>

Optional row classes

Use contextual classes to color table rows.

Class Description
.success Indicates a successful or positive action.
.error Indicates a dangerous or potentially negative action.
.warning Indicates a warning that might need attention.
.info Used as an alternative to the default styles.
# Product Payment Taken Status
1 TB - Monthly 01/04/2012 Approved
2 TB - Monthly 02/04/2012 Declined
3 TB - Monthly 03/04/2012 Pending
4 TB - Monthly 04/04/2012 Call in to confirm
...
 <tr class="success">
  <td>1</td>
  <td>TB - Monthly</td>
  <td>01/04/2012</td>
  <td>Approved</td>
 </tr>
...

Supported table markup

List of supported table HTML elements and how they should be used.

Tag Description
<table> Wrapping element for displaying data in a tabular format
<thead> Container element for table header rows (<tr>) to label table columns
<tbody> Container element for table rows (<tr>) in the body of the table
<tr> Container element for a set of table cells (<td> or <th>) that appears on a single row
<td> Default table cell
<th> Special table cell for column (or row, depending on scope and placement) labels
Must be used within a <thead>
<caption> Description or summary of what the table holds, especially useful for screen readers
<table>
 <caption>...</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th>...</th>
   <th>...</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>...</td>
   <td>...</td>
  </tr>
 </tbody>
&tt;/table>

Default styles

Individual form controls receive styling, but without any required base class on the <form> or large changes in markup. Results in stacked, left-aligned labels on top of form controls.

Legend Example block-level help text here.
<form>
 <legend>Legend</legend>
 <label>Label name</label>
 <input type="text" placeholder="Type something…">
 <span class="help-block">Example block-level help text here.</span>
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Check me out
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Submit</button>
</form>

Optional layouts

Included with Bootstrap are three optional form layouts for common use cases.

Search form

Add .form-search to the form and .search-query to the <input> for an extra-rounded text input.

<form class="form-search">
 <input type="text" class="input-medium search-query">
 <button type="submit" class="btn">Search</button>
</form>

Inline form

Add .form-inline for left-aligned labels and inline-block controls for a compact layout.

<form class="form-inline">
 <input type="text" class="input-small" placeholder="Email">
 <input type="password" class="input-small" placeholder="Password">
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Remember me
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
</form>

Horizontal form

Right align labels and float them to the left to make them appear on the same line as controls. Requires the most markup changes from a default form:

 • Add .form-horizontal to the form
 • Wrap labels and controls in .control-group
 • Add .control-label to the label
 • Wrap any associated controls in .controls for proper alignment
Legend
<form class="form-horizontal">
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputEmail">Email</label>
  <div class="controls">
   <input type="text" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputPassword">Password</label>
  <div class="controls">
   <input type="password" id="inputPassword" placeholder="Password">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <div class="controls">
   <label class="checkbox">
    <input type="checkbox"> Remember me
   </label>
   <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
  </div>
 </div>
</form>

Supported form controls

Examples of standard form controls supported in an example form layout.

Inputs

Most common form control, text-based input fields. Includes support for all HTML5 types: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, and color.

Requires the use of a specified type at all times.

<input type="text" placeholder="Text input">

Textarea

Form control which supports multiple lines of text. Change rows attribute as necessary.

<textarea rows="3"></textarea>

Checkboxes and radios

Checkboxes are for selecting one or several options in a list while radios are for selecting one option from many.

Default (stacked)


<label class="checkbox">
 <input type="checkbox" value="">
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>
<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios1" value="option1" checked>
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>
<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios2" value="option2">
 Option two can be something else and selecting it will deselect option one
</label>

Inline checkboxes

Add the .inline class to a series of checkboxes or radios for controls appear on the same line.

<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox1" value="option1"> 1
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox2" value="option2"> 2
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox3" value="option3"> 3
</label>

Selects

Use the default option or specify a multiple="multiple" to show multiple options at once.


<select>
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>
<select multiple="multiple">
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>

Extending form controls

Adding on top of existing browser controls, Bootstrap includes other useful form components.

Prepended and appended inputs

Add text or buttons before or after any text-based input. Do note that select elements are not supported here.

Default options

Wrap an .add-on and an input with one of two classes to prepend or append text to an input.

@

.00
<div class="input-prepend">
 <span class="add-on">@</span><input class="span2" id="prependedInput" size="16" type="text" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Combined

Use both classes and two instances of .add-on to prepend and append an input.

$ .00
<div class="input-prepend input-append">
 <span class="add-on">$</span><input class="span2" id="appendedPrependedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Buttons instead of text

Instead of a <span> with text, use a .btn to attach a button (or two) to an input.


<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButton" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Go!</button>
</div>
<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButtons" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Search</button><button class="btn" type="button">Options</button>
</div>

Search form

<form class="form-search">
 <div class="input-append">
  <input type="text" class="span2 search-query">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
 </div>
 <div class="input-prepend">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
  <input type="text" class="span2 search-query">
 </div>
</form>

Control sizing

Use relative sizing classes like .input-large or match your inputs to the grid column sizes using .span* classes.

Relative sizing

<input class="input-mini" type="text" placeholder=".input-mini">
<input class="input-small" type="text" placeholder=".input-small">
<input class="input-medium" type="text" placeholder=".input-medium">
<input class="input-large" type="text" placeholder=".input-large">
<input class="input-xlarge" type="text" placeholder=".input-xlarge">
<input class="input-xxlarge" type="text" placeholder=".input-xxlarge">

Heads up! In future versions, we'll be altering the use of these relative input classes to match our button sizes. For example, .input-large will increase the padding and font-size of an input.

Grid sizing

Use .span1 to .span12 for inputs that match the same sizes of the grid columns.

<input class="span1" type="text" placeholder=".span1">
<input class="span2" type="text" placeholder=".span2">
<input class="span3" type="text" placeholder=".span3">
<select class="span1">
 ...
</select>
<select class="span2">
 ...
</select>
<select class="span3">
 ...
</select>

For multiple grid inputs per line, use the .controls-row modifier class for proper spacing. It floats the inputs to collapse white-space, sets the proper margins, and the clears the float.

<div class="controls">
 <input class="span5" type="text" placeholder=".span5">
</div>
<div class="controls controls-row">
 <input class="span4" type="text" placeholder=".span4">
 <input class="span1" type="text" placeholder=".span1">
</div>
...

Uneditable inputs

Present data in a form that's not editable without using actual form markup.

Some value here
<span class="input-xlarge uneditable-input">Some value here</span>

Form actions

End a form with a group of actions (buttons). When placed within a .form-horizontal, the buttons will automatically indent to line up with the form controls.

<div class="form-actions">
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button>
 <button type="button" class="btn">Cancel</button>
</div>

Help text

Inline and block level support for help text that appears around form controls.

Inline help

Inline help text
<input type="text"><span class="help-inline">Inline help text</span>

Block help

A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.
<input type="text"><span class="help-block">A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.</span>

Form control states

Provide feedback to users or visitors with basic feedback states on form controls and labels.

Input focus

We remove the default outline styles on some form controls and apply a box-shadow in its place for :focus.

<input class="input-xlarge" id="focusedInput" type="text" value="This is focused...">

Disabled inputs

Add the disabled attribute on an input to prevent user input and trigger a slightly different look.

<input class="input-xlarge" id="disabledInput" type="text" placeholder="Disabled input here..." disabled>

Validation states

Bootstrap includes validation styles for error, warning, info, and success messages. To use, add the appropriate class to the surrounding .control-group.

Something may have gone wrong
Please correct the error
Username is taken
Woohoo!
<div class="control-group warning">
 <label class="control-label" for="inputWarning">Input with warning</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputWarning">
  <span class="help-inline">Something may have gone wrong</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group error">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with error</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Please correct the error</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group success">
 <label class="control-label" for="inputSuccess">Input with success</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputSuccess">
  <span class="help-inline">Woohoo!</span>
 </div>
</div>

Add classes to an <img> element to easily style images in any project.

<img src="/..." class="img-rounded">
<img src="/..." class="img-circle">
<img src="/..." class="img-polaroid">

Heads up! .img-rounded and .img-circle do not work in IE7-8 due to lack of border-radius support.

Default thumbnails

By default, Bootstrap's thumbnails are designed to showcase linked images with minimal required markup.

Highly customizable

With a bit of extra markup, it's possible to add any kind of HTML content like headings, paragraphs, or buttons into thumbnails.

 • Thumbnail label

  Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

  Action Action

 • Thumbnail label

  Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

  Action Action

 • Thumbnail label

  Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

  Action Action

Why use thumbnails

Thumbnails (previously .media-grid up until v1.4) are great for grids of photos or videos, image search results, retail products, portfolios, and much more. They can be links or static content.

Simple, flexible markup

Thumbnail markup is simple—a ul with any number of li elements is all that is required. It's also super flexible, allowing for any type of content with just a bit more markup to wrap your contents.

Uses grid column sizes

Lastly, the thumbnails component uses existing grid system classes—like .span2 or .span3—for control of thumbnail dimensions.

Markup

As mentioned previously, the required markup for thumbnails is light and straightforward. Here's a look at the default setup for linked images:

<ul class="thumbnails">
 <li class="span4">
  <a href="#" class="thumbnail">
   <img src="/images/stories/300x200.jpg" alt="">
  </a>
 </li>
 ...
</ul>

For custom HTML content in thumbnails, the markup changes slightly. To allow block level content anywhere, we swap the <a> for a <div> like so:

<ul class="thumbnails">
 <li class="span4">
  <div class="thumbnail">
   <img src="/images/stories/300x200.jpg" alt="">
   <h3>Thumbnail label</h3>
   <p>Thumbnail caption...</p>
  </div>
 </li>
 ...
</ul>

More examples

Explore all your options with the various grid classes available to you. You can also mix and match different sizes.

Default alert

Wrap any text and an optional dismiss button in .alert for a basic warning alert message.

Warning! Best check yo self, you're not looking too good.
<div class="alert">
 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>
 <strong>Warning!</strong> Best check yo self, you're not looking too good.
</div>

Dismiss buttons

Mobile Safari and Mobile Opera browsers, in addition to the data-dismiss="alert" attribute, require an href="#" for the dismissal of alerts when using an <a> tag.

<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">×</a>

Alternatively, you may use a <button> element with the data attribute, which we have opted to do for our docs. When using <button>, you must include type="button" or your forms may not submit.

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>

Dismiss alerts via javascript

Use the alerts jQuery plugin for quick and easy dismissal of alerts.


Options

For longer messages, increase the padding on the top and bottom of the alert wrapper by adding .alert-block.

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.

<div class="alert alert-block">
 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>
 <h4>Warning!</h4>
 Best check yo self, you're not...
</div>

Contextual alternatives

Add optional classes to change an alert's connotation.

Error or danger

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.
<div class="alert alert-error">
 ...
</div>

Success

Well done! You successfully read this important alert message.
<div class="alert alert-success">
 ...
</div>

Information

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.
<div class="alert alert-info">
 ...
</div>

Examples and markup

Basic

Default progress bar with a vertical gradient.

<div class="progress">
 <div class="bar" style="width: 60%;"></div>
</div>

Striped

Uses a gradient to create a striped effect. Not available in IE7-8.

<div class="progress progress-striped">
 <div class="bar" style="width: 20%;"></div>
</div>

Animated

Add .active to .progress-striped to animate the stripes right to left. Not available in all versions of IE.

<div class="progress progress-striped active">
 <div class="bar" style="width: 40%;"></div>
</div>

Stacked

Place multiple bars into the same .progress to stack them.

<div class="progress">
 <div class="bar bar-success" style="width: 35%;"></div>
 <div class="bar bar-warning" style="width: 20%;"></div>
 <div class="bar bar-danger" style="width: 10%;"></div>
</div>

Options

Additional colors

Progress bars use some of the same button and alert classes for consistent styles.

<div class="progress progress-info">
 <div class="bar" style="width: 20%"></div>
</div>
<div class="progress progress-success">
 <div class="bar" style="width: 40%"></div>
</div>
<div class="progress progress-warning">
 <div class="bar" style="width: 60%"></div>
</div>
<div class="progress progress-danger">
 <div class="bar" style="width: 80%"></div>
</div>

Striped bars

Similar to the solid colors, we have varied striped progress bars.

<div class="progress progress-info progress-striped">
 <div class="bar" style="width: 20%"></div>
</div>
<div class="progress progress-success progress-striped">
 <div class="bar" style="width: 40%"></div>
</div>
<div class="progress progress-warning progress-striped">
 <div class="bar" style="width: 60%"></div>
</div>
<div class="progress progress-danger progress-striped">
 <div class="bar" style="width: 80%"></div>
</div>

Browser support

Progress bars use CSS3 gradients, transitions, and animations to achieve all their effects. These features are not supported in IE7-9 or older versions of Firefox.

Versions earlier than Internet Explorer 10 and Opera 12 do not support animations.

Example

Toggleable, contextual menu for displaying lists of links. Made interactive with the dropdown javascript plugin .

<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu">
 <li><a tabindex="-1" href="#">Action</a></li>
 <li><a tabindex="-1" href="#">Another action</a></li>
 <li><a tabindex="-1" href="#">Something else here</a></li>
 <li class="divider"></li>
 <li><a tabindex="-1" href="#">Separated link</a></li>
</ul>

Markup

Looking at just the dropdown menu, here's the required HTML. You need to wrap the dropdown's trigger and the dropdown menu within .dropdown, or another element that declares position: relative;. Then just create the menu.

<div class="dropdown">
 <!-- Link or button to toggle dropdown -->
 <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
  <li><a tabindex="-1" href="#">Action</a></li>
  <li><a tabindex="-1" href="#">Another action</a></li>
  <li><a tabindex="-1" href="#">Something else here</a></li>
  <li class="divider"></li>
  <li><a tabindex="-1" href="#">Separated link</a></li>
 </ul>
</div>

Options

Align menus to the right and add include additional levels of dropdowns.

Aligning the menus

Add .pull-right to a .dropdown-menu to right align the dropdown menu.

<ul class="dropdown-menu pull-right" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
 ...
</ul>

Sub menus on dropdowns

Add an extra level of dropdown menus, appearing on hover like those of OS X, with some simple markup additions. Add .dropdown-submenu to any li in an existing dropdown menu for automatic styling.

<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
 ...
 <li class="dropdown-submenu">
  <a tabindex="-1" href="#">More options</a>
  <ul class="dropdown-menu">
   ...
  </ul>
 </li>
</ul>

Within a navbar

Within tabs


Usage

Via data attributes

Add data-toggle="dropdown" to a link or button to toggle a dropdown.

<div class="dropdown">
 <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Dropdown trigger</a>
 <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
  ...
 </ul>
</div>

To keep URLs intact, use the data-target attribute instead of href="#".

<div class="dropdown">
 <a class="dropdown-toggle" id="dLabel" role="button" data-toggle="dropdown" data-target="#" href="/page.html">
  Dropdown
  <b class="caret"></b>
 </a>
 <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
  ...
 </ul>
</div>

Via JavaScript

Call the dropdowns via JavaScript:

$('.dropdown-toggle').dropdown()

Options

None

Methods

$().dropdown()

A programatic api for activating menus for a given navbar or tabbed navigation.

Examples

Two basic options, along with two more specific variations.

Single button group

Wrap a series of buttons with .btn in .btn-group.

<div class="btn-group">
 <button class="btn">1</button>
 <button class="btn">2</button>
 <button class="btn">3</button>
</div>

Multiple button groups

Combine sets of <div class="btn-group"> into a <div class="btn-toolbar"> for more complex components.

<div class="btn-toolbar">
 <div class="btn-group">
  ...
 </div>
</div>

Vertical button groups

Make a set of buttons appear vertically stacked rather than horizontally.

<div class="btn-group btn-group-vertical">
 ...
</div>

Checkbox and radio flavors

Button groups can also function as radios, where only one button may be active, or checkboxes, where any number of buttons may be active. View the Javascript docs for that.

Dropdowns in button groups

Heads up! Buttons with dropdowns must be individually wrapped in their own .btn-group within a .btn-toolbar for proper rendering.

Overview and examples

Use any button to trigger a dropdown menu by placing it within a .btn-group and providing the proper menu markup.

<div class="btn-group">
 <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
  Action
  <span class="caret"></span>
 </a>
 <ul class="dropdown-menu">
  <!-- dropdown menu links -->
 </ul>
</div>

Works with all button sizes

Button dropdowns work at any size: .btn-large, .btn-small, or .btn-mini.

Requires javascript

Button dropdowns require the Bootstrap dropdown plugin to function.

In some cases—like mobile—dropdown menus will extend outside the viewport. You need to resolve the alignment manually or with custom javascript.


Split button dropdowns

Building on the button group styles and markup, we can easily create a split button. Split buttons feature a standard action on the left and a dropdown toggle on the right with contextual links.

<div class="btn-group">
 <button class="btn">Action</button>
 <button class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
  <span class="caret"></span>
 </button>
 <ul class="dropdown-menu">
  <!-- dropdown menu links -->
 </ul>
</div>

Sizes

Utilize the extra button classes .btn-mini, .btn-small, or .btn-large for sizing.

<div class="btn-group">
 <button class="btn btn-mini">Action</button>
 <button class="btn btn-mini dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
  <span class="caret"></span>
 </button>
 <ul class="dropdown-menu">
  <!-- dropdown menu links -->
 </ul>
</div>

Dropup menus

Dropdown menus can also be toggled from the bottom up by adding a single class to the immediate parent of .dropdown-menu. It will flip the direction of the .caret and reposition the menu itself to move from the bottom up instead of top down.

<div class="btn-group dropup">
 <button class="btn">Dropup</button>
 <button class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
  <span class="caret"></span>
 </button>
 <ul class="dropdown-menu">
  <!-- dropdown menu links -->
 </ul>
</div>

Lightweight defaults Same markup, different classes

All nav components here—tabs, pills, and lists—share the same base markup and styles through the .nav class.

Basic tabs

Take a regular <ul> of links and add .nav-tabs:

<ul class="nav nav-tabs">
 <li class="active">
  <a href="#">Home</a>
 </li>
 <li><a href="#">...</a></li>
 <li><a href="#">...</a></li>
</ul>

Basic pills

Take that same HTML, but use .nav-pills instead:

<ul class="nav nav-pills">
 <li class="active">
  <a href="#">Home</a>
 </li>
 <li><a href="#">...</a></li>
 <li><a href="#">...</a></li>
</ul>

Disabled state

For any nav component (tabs, pills, or list), add .disabled for gray links and no hover effects. Links will remain clickable, however, unless custom javascript is implemented to prevent those clicks.

<ul class="nav nav-pills">
 ...
 <li class="disabled"><a href="#">Home</a></li>
 ...
</ul>

Component alignment

To align nav links, use the .pull-left or .pull-right utility classes. Both classes will add a CSS float in the specified direction.


Stackable

As tabs and pills are horizontal by default, just add a second class, .nav-stacked, to make them appear vertically stacked.

Stacked tabs

<ul class="nav nav-tabs nav-stacked">
 ...
</ul>

Stacked pills

<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
 ...
</ul>

Dropdowns

Add dropdown menus with a little extra HTML and the dropdowns javascript plugin .

Tabs with dropdowns

<ul class="nav nav-tabs">
 <li class="dropdown">
  <a class="dropdown-toggle"
    data-toggle="dropdown"
    href="#">
    Dropdown
    <b class="caret"></b>
   </a>
  <ul class="dropdown-menu">
   <!-- links -->
  </ul>
 </li>
</ul>

Pills with dropdowns

<ul class="nav nav-pills">
 <li class="dropdown">
  <a class="dropdown-toggle"
    data-toggle="dropdown"
    href="#">
    Dropdown
    <b class="caret"></b>
   </a>
  <ul class="dropdown-menu">
   <!-- links -->
  </ul>
 </li>
</ul>

Nav lists

A simple and easy way to build groups of nav links with optional headers. They're best used in sidebars like the Finder in OS X.

Example nav list

Take a list of links and add class="nav nav-list":

<ul class="nav nav-list">
 <li class="nav-header">List header</li>
 <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
 <li><a href="#">Library</a></li>
 ...
</ul>

Note For nesting within a nav list, include class="nav nav-list" on any nested <ul>.

Horizontal dividers

Add a horizontal divider by creating an empty list item with the class .divider, like so:

<ul class="nav nav-list">
 ...
 <li class="divider"></li>
 ...
</ul>

Tabbable nav

Bring your tabs to life with a simple plugin to toggle between content via tabs. Bootstrap integrates tabbable tabs in four styles: top (default), right, bottom, and left.

Tabbable example

To make tabs tabbable, create a .tab-pane with unique ID for every tab and wrap them in .tab-content.

I'm in Section 1.

Howdy, I'm in Section 2.

What up girl, this is Section 3.

<div class="tabbable"> <!-- Only required for left/right tabs -->
 <ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab">Section 1</a></li>
  <li><a href="#tab2" data-toggle="tab">Section 2</a></li>
 </ul>
 <div class="tab-content">
  <div class="tab-pane active" id="tab1">
   <p>I'm in Section 1.</p>
  </div>
  <div class="tab-pane" id="tab2">
   <p>Howdy, I'm in Section 2.</p>
  </div>
 </div>
</div>

Fade in tabs

To make tabs fade in, add .fade to each .tab-pane.

Tabbable in any direction

Tabs on the bottom

Flip the order of the HTML and add a class to put tabs on the bottom.

I'm in Section A.

Howdy, I'm in Section B.

What up girl, this is Section C.

<div class="tabbable tabs-below">
 <div class="tab-content">
  ...
 </div>
 <ul class="nav nav-tabs">
  ...
 </ul>
</div>

Tabs on the left

Swap the class to put tabs on the left.

I'm in Section A.

Howdy, I'm in Section B.

What up girl, this is Section C.

<div class="tabbable tabs-left">
 <ul class="nav nav-tabs">
  ...
 </ul>
 <div class="tab-content">
  ...
 </div>
</div>

Tabs on the right

Swap the class to put tabs on the right.

I'm in Section A.

Howdy, I'm in Section B.

What up girl, this is Section C.

<div class="tabbable tabs-right">
 <ul class="nav nav-tabs">
  ...
 </ul>
 <div class="tab-content">
  ...
 </div>
</div>

Examples

A single example shown as it might be displayed across multiple pages.

<ul class="breadcrumb">
 <li><a href="#">Home</a> <span class="divider">/</span></li>
 <li><a href="#">Library</a> <span class="divider">/</span></li>
 <li class="active">Data</li>
</ul>

Standard pagination

Simple pagination inspired by Rdio, great for apps and search results. The large block is hard to miss, easily scalable, and provides large click areas.

<div class="pagination">
 <ul>
  <li><a href="#">Prev</a></li>
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li><a href="#">2</a></li>
  <li><a href="#">3</a></li>
  <li><a href="#">4</a></li>
  <li><a href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

Options

Disabled and active states

Links are customizable for different circumstances. Use .disabled for unclickable links and .active to indicate the current page.

<div class="pagination">
 <ul>
  <li class="disabled"><a href="#">Prev</a></li>
  <li class="active"><a href="#">1</a></li>
  ...
 </ul>
</div>

You can optionally swap out active or disabled anchors for spans to remove click functionality while retaining intended styles.

<div class="pagination">
 <ul>
  <li class="disabled"><span>Prev</span></li>
  <li class="active"><span>1</span></li>
  ...
 </ul>
</div>

Alignment

Add one of two optional classes to change the alignment of pagination links: .pagination-centered and .pagination-right.

<div class="pagination pagination-centered">
 ...
</div>
<div class="pagination pagination-right">
 ...
</div>

Pager

Quick previous and next links for simple pagination implementations with light markup and styles. It's great for simple sites like blogs or magazines.

Default example

By default, the pager centers links.

<ul class="pager">
 <li><a href="#">Previous</a></li>
 <li><a href="#">Next</a></li>
</ul>

Aligned links

Alternatively, you can align each link to the sides:

<ul class="pager">
 <li class="previous">
  <a href="#">&larr; Older</a>
 </li>
 <li class="next">
  <a href="#">Newer &rarr;</a>
 </li>
</ul>

Optional disabled state

Pager links also use the general .disabled utility class from the pagination.

<ul class="pager">
 <li class="previous disabled">
  <a href="#">&larr; Older</a>
 </li>
 ...
</ul>

Labels

Labels Markup
Default <span class="label">Default</span>
Success <span class="label label-success">Success</span>
Warning <span class="label label-warning">Warning</span>
Important <span class="label label-important">Important</span>
Info <span class="label label-info">Info</span>
Inverse <span class="label label-inverse">Inverse</span>

Badges

Name Example Markup
Default 1 <span class="badge">1</span>
Success 2 <span class="badge badge-success">2</span>
Warning 4 <span class="badge badge-warning">4</span>
Important 6 <span class="badge badge-important">6</span>
Info 8 <span class="badge badge-info">8</span>
Inverse 10 <span class="badge badge-inverse">10</span>

Wells

Use the well as a simple effect on an element to give it an inset effect.

Look, I'm in a well!
<div class="well">
 ...
</div>

Optional classes

Control padding and rounded corners with two optional modifier classes.

Look, I'm in a well!
<div class="well well-large">
 ...
</div>
Look, I'm in a well!
<div class="well well-small">
 ...
</div>

Close icon

Use the generic close icon for dismissing content like modals and alerts.

<button class="close">&times;</button>

iOS devices require an href="#" for click events if you rather use an anchor.

<a class="close" href="#">&times;</a>

Helper classes

Simple, focused classes for small display or behavior tweaks.

.pull-left

Float an element left

class="pull-left"
.pull-left {
 float: left;
}

.pull-right

Float an element right

class="pull-right"
.pull-right {
 float: right;
}

.muted

Change an element's color to #999

class="muted"
.muted {
 color: #999;
}

.clearfix

Clear the float on any element

class="clearfix"
.clearfix {
 *zoom: 1;
 &:before,
 &:after {
  display: table;
  content: "";
 }
 &:after {
  clear: both;
 }
}

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ένωση Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων Σερρών
ΕΡΜΟΥ 16 - ΣΕΡΡΕΣ - ΤΚ 62100
Τηλέφωνα: 6974015456 - 6944424159 - 6973803504
ΦΑΞ: 2321023051
Web: www.eeserron.gr
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

skype

Προβολή & Προώθηση

Όσα μέλη στο σωματείο είναι οικονομικά τακτοποιημένα μπορούν να καταχωρηθούν δωρεάν στην ιστοσελίδα μας.
Επικοινωνήστε με τον πρόεδρο στο τηλ: 6974015456


Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. καλεί όλους τους προμηθευτές μας να στηρίξουν την προσπάθεια του σωματείου με ανταποδοτική διαφήμιση στην ιστοσελίδα μας, γιατί ο αγώνας είναι αμοιβαίος.
Επικοινωνήστε με τον πρόεδρο στο τηλ: 6974015456

Web Services & Internet Marketing by Super Web Application